Kuulutus Ympäristölupahakemuksen vireillä olosta

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN VIREILLÄ OLOSTA

Hartolan kunnan ympäristölautakunnalle on toimitettu alla yksilöidystä toiminnasta ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukainen ympäristölupahakemus.

HAKIJA      
Maanrakennus Pertti Kärnä oy
Jääkärintie 3
19650 Joutsa

TOIMINTA      
Ylijäämämaiden varastointi, maa-ainesasema, arvioitu täyttökapasiteetti 40 000 m3
Sijaintipaikan osoite: Valittulantie 75, 19600 Hartola
Kiinteistörekisteritunnus: 81-401-1-3393, Laanila

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT PÄÄSTÖT JA NIIDEN TORJUNTA
Hakemuksen mukana toiminnasta ei synny päästöjä ympäristöön. Alueella on tarkoitus varastoida ainoastaan puhtaita maa-aineksia.

HAKEMUSASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana kuulutuksen nähtävillä oloajan Hartolan kunnanviraston neuvonnassa 18.3.2020 – 17.4.2020 välisen ajan (Kuninkaantie 16, Hartola). Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Sameli Männistö, puh. 044 743 2237.

MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN JÄTTÄMINEN
Niillä asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus lupa-asian johdosta. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipide lupa-asiassa.

Hakemuksen johdosta tehtävät muistutukset ja mielipiteet on osoitettava ja toimitettava Hartolan kunnan ympäristölautakunnalle, osoite PL 16, (Kuninkaantie 16), 19600 Hartola. Kuoreen merkintä Kärnä ympäristölupahakemus. Muistutukset ja mielipiteet voidaan toimittaa myös sähköpostilla

ymparisto@hartola.fi. Muistutukset ja mielipiteet tulee olla toimitettuna Hartolan ympäristölautakunnalle 17.4.2020 klo 15.00 mennessä.

18.3.2020

HARTOLAN KUNTA

Ympäristölautakunta

LIITTEET

Ympäristölupahakemus – Kärnä
Laanila – hakemuksen täydennys 9.3.2020

X