Rakennusvalvonta

Kesän 2020 palvelut rakennusvalvonnassa 

Sysmän ja Hartolan rakennusvalvonnan katselmuksissa avustaa kesän 2020 aikana 25.5. alkaen insinööriopiskelija Jone Kuusimo puh 044-7134526 (katselmuspyynnöt). Sysmässä katselmukset tehdään maanantaista keskiviikkoon ja Hartolassa torstaisin ja perjantaisin. Katselmuksilla tulee noudattaa kuntien antamia yleisiä Korona-poikkeustilaohjeistuksia.  Rakennustarkastajana toimii Matti Nikupeteri. 

Vaadittujen dokumenttien toimitus ensisijaisesti www.lupapiste.fi -palveluun. Sähköisiä dokumentteja voi toimittaa myös rakennusvalvonta@sysma.fi tai rakennusvalvonta@hartola.fi .

Neuvontapyynnöt molemmissa kunnissa ensisijaisesti www.lupapiste.fi -palvelun kautta. Lupaneuvonta Sysmässä Sari Toivonen puh. 044-7134527 ja Hartolassa Eeva Aikasalo puh 044-7432210. 

Ajalla 6.7. – 27.7.2020 rakennusvalvonnoissa ei vuosilomien vuoksi valmistella eikä tehdä lupapäätöksiä. Katselmuksia suoritetaan kuitenkin normaalisti.

 

Rakentamisessa noudatetaan pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL) sekä sen perusteella annettuja yleisiä säädöksiä sekä kunta-/aluekohtaisia määräyksiä ja ohjeita. Kuntakohtaisen rakentamista ohjaavat mm. Asemakaavat ja ranta-asemakaavat, yleiskaavat, rakennusjärjestys sekä hyväksytyt rakentamisohjeet.

Rakentamisen lupia ovat mm. rakennuslupa, toimenpidelupa, toimenpideilmoitus, maisematyölupa, purkulupa ja -ilmoitus, poikkeuslupa ja suunnittelutarveratkaisu. Voimassa olevat lupamaksut löytyvät linkistä.

Rakentamisen lupien hakeminen suositellaan tehtäväksi vaiheittain, jolloin rakentamisen edellytykset selviävät mahdollisimman pian ja vältytään turhilta kustannuksilta.

  1. Ennakkoneuvottelu lupatarpeen ja hankkeen vaativuuden arvioimiseksi. Hakija tekee neuvontapyynnön www.lupapiste.fi  -palveluun. Hankkeen sanallisen kuvailun lisäksi tarvitaan alustava asemapiirros, jossa kartalle on merkitty olevat rakennukset ja rakenteet. Rakennusvalvonta varmistaa, että hakijan käytössä on kaikki olennaiset lähtötiedot. Olemassa oleville rakennuspaikoille rakennusvalvonta suorittaa tässä vaiheessa pääsääntöisesti kiinteistökartoituksen.
  2. Suunnittelijoiden valinta. Hakija valitsee suunnittelijat hankkeen vaativuuden perusteella. Suunnittelijat tekevät selvityksen kelpoisuudestaan www.lupapiste.fi -palveluun.
  3. Suunnitelmien laatiminen. Suunnittelijat ja hakija laativat yhdessä suunnitelmat ja muut tarvittavat asiakirjat ja toimittaa ne www.lupapiste.fi -palveluun.
  4. Suunnitelmien ennakkotarkastus. Rakennusvalvonta antaa palautetta laadituista suunnitelmista ja selvityksistä sekä niiden riittävyydestä. Samassa yhteydessä rakennusvalvonta katsoo kuultavat naapurit.
  5. Suunnitelmien täydentämien. Suunnittelijat ja hakijat täydentävät suunnitelmia ja selvityksiä. Erityissuunnitelmien laatiminen on hyvä aloittaa viimeistään tässä vaiheessa.
  6. Lupapäätös. Rakennusvalvonta tarkistaa suunnitelmat ja selvitykset sekä tekee tarvittavat päätökset lupaehtoineen.
  7. Työnjohtajien hyväksyminen ja erityissuunnitelmien toimittaminen. Hakija esittää hankkeelle lupaehtojen mukaisia työnjohtajia sekä laadituttaa erityissuunnitelmat ja muut tarvittavat asiakirjat. Molemmat tulee toimittaa www.lupapiste.fi -palveluun ennen rakennustöiden aloittamista
  8. Rakennustöiden valmistelu. Rakennushankkeeseen ryhtyvä ja vastaava työnjohtaja huolehtivat, että kaikki hankkeen lakisäänteiset tehtävät ja velvollisuudet on työssä otettu huomioon. Merkittävissä hankkeissa rakennusvalvonta edellyttää aloituskokouksen järjestämistä.
  9. Rakennustöiden aloittaminen. Rakennustyöt voidaan aloittaa, kun lupa on valitusajan päättymisen jälkeen tullut lainvoimaiseksi.
  10. Lupakatselmusten pitäminen. Vastaava työnjohtaja huolehtii yhdessä hankkeeseen ryhtyvän kanssa, että hanke toteutetaan luvan mukaisesti ja määrätyt katselmukset suoritetaan ajallaan. Tarvittaessa luvalle haetaan sen voimassaoloaikana jatkoaikaa.

Voimassa olevat kaavat ja muut suunnitteluun vaikuttavat tiedot löytyvät Hartolan karttapalvelusta sekä www.lupapiste.fi -palvelusta.

Ennakkoneuvottelut, lupia koskevat tiedustelut sekä katselmusten varaukset lupasihteeriltä numerosta 0447432210. Katselmukset pidetään pääsääntöisesti perjantaisin.

Rakennustarkastajan tavoittaa puhelimitse varmimmin maanantaisin klo 12-14 numerosta 0447432236.

 

Rakennusvalvonta-henkilotiedot-Hartola

Asiasanat:
Matti Nikupeteri

Rakennustarkastaja
Puh. +358447432236
matti.nikupeteri@hartola.fi

Eeva Aikasalo

Toimistosihteeri
Puh. +358447432210
eeva.aikasalo@hartola.fi

X