Jätevedet

Jätevesien käsittely on tärkeä osa ympäristöstä huolehtimista. Asianmukainen jätevesien käsittely luo osaltaan terveellistä ja viihtyisää asumista. Jätevesien käsittelyä sääntelevät ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011, ns. hajajätevesiasetus).

Vesien rehevöityminen on vakava ongelma koko Suomessa. Hajajätevesiasetuksen mukaan jätevesien käsittelyn pitää puhdistaa orgaanisesta aineesta vähintään 80 %, fosforista vähintään 70 % ja typestä vähintään 30 %.

Milloin puhdistuksen on vastattava uusia vaatimuksia?

Uudisrakentamisessa on kiinteistön jätevesijärjestelmä saatettava heti vastaamaan vaatimuksia.

Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä jätevesien käsittelyn on täytettävä puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä, jos kiinteistön jätevesiä muodostava rakennus sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Etäisyys vesistöstä (keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta) mitataan rakennuksen seinään, josta muodostuu jätevesiä.

Kun rakennus sijaitsee yli 100 metrin etäisyydellä vesistöstä eikä sijaitse veden hankintaan soveltuvalla pohjavesialueella pitää jätevesijärjestelmä saattaa kuntoon seuraavan suuren remontin yhteydessä: kun rakennetaan vesikäymälä, korjataan, muutetaan tai rakennetaan jätevesijärjestelmä tai tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö. Tällä tarkoitetaan vesikäymälän rakentamista tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskevaa luvanvaraista korjaus- ja muutostyötä, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan, tai rakennuksen rakentamiseen verrattavissa olevaa rakennuslupaa edellyttävää korjaus- ja muutostyötä.

Talousjätevesien puhdistusvaatimukset eivät koske kiinteistöjä, joilla on käytössään ainoastaan vähäinen kantovesi eikä niiden johtamisesta maahan aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Hyvin hoidettu kuivakäymälä on lähtökohtaisesti suositelluin ratkaisu loma-asunnon käymäläratkaisuksi. Kuivakäymälän astian on terveydensuojelulain mukaan oltava aina vettä läpäisemättömällä alustalla. Lisätietoja erilaisista kuivakäymäläratkaisuista löytyy Huussi ry:n internet-sivuilta.

Katso Käymäläseura Huussi ry:n kotisivut.

Jos jätevesijärjestelmän tehostaminen olisi kohtuutonta, kunta voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen puhdistustasovaatimusten noudattamisesta laissa mainittujen edellytysten täyttyessä. Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat ilman hakemusta kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Jätevedet on kuitenkin aina puhdistettava siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Lomakkeet:

Jätevesisuunnitelman rakennustapaselostus

Asiasanat:
X