Maa-ainesluvat

Maa-aineslupien myöntäminen

Maa-ainesten ottamista säätelee maa-aineslaki

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen, pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi on haettava maa-ainesten ottamislupa. Luvan myöntää ympäristölautakunta.

Lupahakemuksessa esitetään keskeiset tiedot luvan hakijasta ja maa-ainesten ottamisesta. Lupa myönnetään määräajaksi, ja se sisältää ottamisesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi annettuja määräyksiä.

Maa-ainesluvan haltijan on vuosittain ilmoitettava otetun maa-aineksen määrä ja laatu lupaviranomaiselle. Ilmoitus edellisen vuoden otosta tehdään tammikuussa.

Maa-aineslupa vuosi-ilmoitus ottomäärästä

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan Hartolan kunnan maa-ainestaksan mukaan määräytyvät maksut.

 

Maa-ainesten ottamislupahakemuksen asiakirjat

 • Hakemuslomake
  Hakemuslomake täytetään kaikilta osiltaan asianmukaisesti ja hakemukseen liitetään lomakkeessa ja sen täyttöohjeessa mainitut lisäselvitykset ja liitteet.
 • Ottamissuunnitelma (4 kpl)
  Ottamissuunnitelma sisältää ottamissuunnitelman selostusosan, suunnitelmakartat (1:5000 – 1:1000) ja leikkauspiirustukset (1:1000 – 1:100) alku- ja lopputilanteesta ja suunnitelmissa esitettävä ottamistoiminnan etenemisen ja mahdollisen vaiheistuksen. Ottamissuunnitelmaan kuuluu lisäksi kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.
 • Kartat (4 kpl) sisältäen
  – Ajantasainen yleiskartta, jossa esitetään ottamisalueen sijainti
  – Peruskarttaote, josta ilmenee ottamisalueen sijainti ja rajat sekä ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvat kiinteistöt kiinteistötunnuksineen.
  – Mahdollinen kaavaote kaavamääräyksineen
 • Hakijan hallintaoikeusselvitys ottamispaikkaan
  Lainhuutotodistus (max. 3 kk vanha) tai kopio kauppakirjasta tai vuokrasopimus ottamisalueeseen, joka oikeuttaa luvan hakemiseen tai maanomistajan antaman kirjallinen suostumus luvan hakemiseen, jolloin myös suostumuksen antajan hallintaoikeus selvitettävä.
 • Naapurien kuuleminen
  Naapurien kuulemisen (MAL 13§, MAA 3§) voi suorittaa luvan hakija hakemuksen yhteydessä tai erillisillä kuulemislomakkeilla. Jos luvan hakija ei ole suorittanut kuulemista, suoritetaan kuuleminen lupaviranomaisen taholta. Viranomaisen suorittamasta kuulemisesta peritään valvontataksan mukainen maksu.
 • Luontoselvitys
  Luontoselvityksessä kuvataan alueella esiintyvien suojeltujen eliölajien ja luontotyyppien esiintymät ottamisalueella ja sen vaikutusalueella. Luontoselvityksessä kuvataan lisäksi alueen maisemallista merkitystä.

Muita ohjeita maa-ainesluvan hakijalle

Suunnitelmia laadittaessa on otettava huomioon ympäristöministeriön laatimat ohjeet (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009)

Maa-aineslupien valmistelusta ja maa-aineslupien valvonnasta Hartolan kunnassa vastaa ympäristönsuojelutarkastaja.

 

Nico Piiroinen

Ympäristönsuojelutarkastaja
Puh. +358447432237
nico.piiroinen@hartola.fi

X