Varhaiserityiskasvatus

Jokainen lapsi on oikeutettu saamaan tukea kehitykseensä ja oppimiseensa. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan tukea lapsen kehitystä ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä lapsen vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Tuen tarpeen arvioinnissa voidaan tarvita myös asiantuntijoiden tutkimuksia. Ensisijaisesti lasta tuetaan pedagogisin keinoin ja muokkaamalla oppimisympäristö ja toimintatavat niin, että lapsella on mahdollisuus kehittyä, oppia ja osallistua ryhmän toimintaan.

Yksilöllistä tukea tarvitsevat lapset pyritään sijoittamaan ensisijaisesti päiväkoti Vanttuun, jossa henkilöstö on koulutettu työskentelemään erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee Hartolassa kahtena päivänä kuukaudessa. Kuukausittain kokoontuu moniammatillinen asiantuntijaryhmä LaKu, johon kuuluvat terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, puheterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja varhaiskasvatuksen johtajan ja lapsen varhaiskasvatuksesta vastaavan opettajan lisäksi. Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua muitakin asiantuntijoita. LaKu-ryhmän kokouksissa huoltaja on aina paikalla, kun käsitellään lapsen asioita.

Vantun Metsätähtien esikouluryhmään on palkattu määräaikainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja valtion erityisavustuksella.

Hartolassa työskentelee osa-aikainen perhekuraattori, jolta varhaiskasvatuksessa olevat lapset ja lasten perheet voivat saada apua tarvitessaan. Myös psykologin ja puhe- sekä toimintaterapeutin palveluita on mahdollista saada.

 

Asiasanat:
X