Arviointi

Hartolan kunnan varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Arvioinnin tavoitteena on selvittää lapsi- ja asiakaslähtöisen varhaiskasvatuksen toteutuminen, sekä varhaiskasvatuspalveluiden toimivuus. Arviointi on keskeinen osa laatua, sillä sen avulla mitataan toimintaa ja sen vaikuttavuutta. Arvioinnin avulla löydetään vahvuudet ja kehittämistarpeet.

Maakunnallinen kysely toteutetaan joka toinen vuosi varhaiskasvatuksessa ja joka toinen vuosi esiopetuksessa. Varhaiskasvatuksen laatua arvioivat lapset, huoltajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Päivittäinen toiminta varhaiskasvatusyksiköissä on lasten, huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteisen arvioinnin ja kehittämisen tulos. Varhaiskasvatusyksiköiden laadun takaamisessa tärkeää on yhteistyö perheiden kanssa. Yhteisissä keskusteluissa henkilöstö kuulee perheiden näkemyksiä varhaiskasvatuksen laadusta.

Lisäksi huoltajien palautetta kerätään säännöllisesti vanhempainilloissa ja kyselyissä. Lapset arvioivat toimintaa suullisesti, hymynaamoin, osallistumalla kyselyihin ja tekemällä itsearviointia. Henkilöstö arvioi omaa toimintaansa ja tiimien toimintaa.

Laadun arviointia kehitetään Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) v. 2018 julkaiseman  Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset – asiakirjan mukaisesti.

Asiasanat:
X