Kooste: Miten asukkaiden ääntä kuultiin vuonna 2021? Miten asukkaiden toiveet huomioitiin?

Kunnassa on ollut vilkas vuosi valtuustokauden vaihtuessa. Kuntalaisista 59,2 % äänesti kuntavaaleissa parhaaksi näkemiään ehdokkaita päättämään kunnan asioista ja johtamaan Hartolan kuntaa. Kunnan toimintaa ohjaavat lakisääteiset suunnitelmat on päivitetty yhdessä työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten kanssa, ja ne hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa 16.12.2021. Suunnitelmat löytyvät osoitteesta: https://hartola.fi/terveys-ja-hyvinvointi/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/ . Peruspalvelut ovat toimineet koronan aiheuttamien rajoitusten puitteissa enimmäkseen normaalisti, keväällä taukoa jouduttiin pitämään esimerkiksi liikuntaryhmien osalta.

Lapsiparlamentti, nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto toimivat aktiivisesti, vaikka koronavirustilanne on valitettavasti rajoittanut mahdollisuuksia järjestää yhteistä toimintaa. Vanhus- ja vammaisneuvosto on osallistunut mm. suunnitelmien laatimiseen, järjestänyt vanhustenviikon ohjelmaa, jalkautunut kylille tapaamaan ikäihmisiä (Kumu ja Kalho), sekä arvioinut Hartolan kunnan ikäystävällisyyttä. Kylille jalkautumisissa esiin nousivat mm. tiedotuksen haasteet sekä erityisesti Kumun tilaisuudessa yhteisöllisyys. Nuorisovaltuusto mm. osallistuu toimielinten kokouksiin ja lapsiparlamentti on lähettänyt johtaville viranhaltijoille kyselyn ajankohtaisista asioista.

Johtoryhmä jalkautui torille 29.6.2021 tapaamaan asukkaita. Tapaamisessa nousseet toiveet kirjattiin ylös ja niiden perusteella on mm. lisätty penkkejä Suopolulle, kunnan kotisivuja on kehitetty selkeämmäksi ja helppokäyttöisemmäksi, ja tyhjiin ikkunoihin on toteutettu näyttelyitä (joskaan ei vanhoista koulutauluista, sillä ne haalistuisivat auringonpaisteessa). Tiedottaminen nousi tässäkin tilaisuudessa esille, ja kuntaan ollaankin perustamassa viestintätiimi, joka pyrkii ratkomaan viestinnän ja tiedottamisen haasteita ja tehostamaan viestintää.

Kyselyitä on tehty liittyen ikääntyvien hyvinvointiin (toteutus oli joulukuussa 2020, käsittely tammikuussa 2021), kuntalaisten hyvinvointiin, kesän liikuntapalveluihin, asiointiavustaja-palveluun, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, teematyöpajoihin sekä kunnan istutus- ja viheralueiden hoitosuunnitelmista. Lisäksi oli valtakunnallinen kouluterveyskysely sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikysely ja Päijät-Hämeen ilmastokysely. Eniten vastauksia, 148, tuli helmikuussa toteutettuun hyvinvointikyselyyn. Kyselyiden vastauksia on hyödynnetty lakisääteisten suunnitelmien valmistelussa, siten että kyselyistä saatujen tietojen ja toiveiden perusteella on kirjattu suunnitelmiin tavoitteita ja toimenpiteitä ohjaamaan toimintaa. Lisäksi vastauksia on hyödynnetty suoraan palvelujen toteuttamisessa (liikuntapalvelut, asiointiavustajatoiminta).

Suunnitelmista ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma ja laaja hyvinvointisuunnitelma olivat luonnosvaiheessa luettavissa kotisivuilla ja avoimesti kommentoitavana. Ikääntyvien hyvinvointisuunnitelman luonnokseen ei tullut lisäys- tai muutosehdotuksia, laajaan hyvinvointisuunnitelmaan tehtiin kommenttien perusteella joitakin lisäyksiä ja selvennyksiä.

Syyskaudella 2021 järjestettiin kolme kaikille avointa teematyöpajaa. Paikalla oli johtavia viranhaltijoita, ja mukaan kutsuttiin luottamushenkilöt, kuntalaiset ja kolmannen sektorin toimijat. Tilaisuudet järjestettiin ns. hybridinä, eli kunnanviraston valtuustosalissa ja etäyhteydellä. Teemoina olivat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, hyvinvoinnin edistäminen, sekä myös laajennettuna yhdistysiltana toiminut yhteiset ideat toteutukseen. Teematyöpajoista poimittiin lukuisia toimenpiteitä Hartolan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan sekä laajaan hyvinvointisuunnitelmaan. Teematyöpajoista tulleita palautteita hyödynnetään kevätkauden teematyöpajojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lokakuussa kuntaan toimitettiin kuntalaisaloite Linna-Hotellin vesialtaan palauttamisesta käyttöön. Kuntalaisaloite käsiteltiin kunnanhallituksessa ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa, ja asiaa selvitettiin Itä-Hämeen kansansivistystyön säätiön kanssa. Mahdollisuutta vesialtaan käyttöönottoon ei ole, mutta kuljetus järjestetään Sysmän uimahalliin kerran viikossa kokeiluna kevätkaudella 2022. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti, että selvitetään kuljetusmahdollisuutta kaksi kertaa viikossa, Sysmän ja Heinolan uimahallin mahdollisuuksia vastaanottaa ryhmiä ja yhdistysten osallistumismahdollisuuksia ilta-aikaisiin kustannuksiin.

Osallistuvaa budjetointia on hyödynnetty nuorisotyössä, jossa toiveet kohdistuivat skeittirampin uudistamiseen, sekä koulun pihan monipuolistamisessa. Molemmista tehtiin laajat kyselyt kohderyhmille, ja toiveet ovat tulossa toteutukseen vuoden 2022 puolella. Varhaiskasvatuksen puolella osallistuvaa budjetointia tehdään uudesta laitteesta perhepuistoon siten, että lapset ovat jo äänestäneet vaihtoehdoista suosikkejaan, ja kuntalaiset saavat äänestää kolmesta eniten lasten ääniä saaneesta laitteesta valittavan alkuvuonna 2022.

Kyselyjen, tilaisuuksien ja vaikuttamistoimielinten lisäksi vaikutusmahdollisuuksia on myös perustyössä. Nuorisovaltuuston ja lapsiparlamentin lisäksi koulussa toimii oppilaskunta ja ruokaraati. Nuorisotyössä kuullaan nuoria arjen asioissa osana perustyötä, ja nuorten äänellä on painoarvoa mm. tapahtumien, hankintojen ja retkien suunnittelussa ja toteutuksessa. Samoin liikuntatoimen osalta kuullaan kuntalaisten mielipiteitä vaikkapa välinehankintojen osalta, ja kulttuuriasioissa toiveita toteutetaan ja yhteistyötä tehdään toimijoiden kanssa.

Kunnan työntekijöille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille saa esittää toiveita ja palautteita kunnan toimintaan ja palveluihin liittyen. Kunnan toimielinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen sekä viranhaltijapäätökset ovat julkisia ja löytyvät kunnan kotisivuilta, mikäli niissä ei ole salassa pidettävää tietoa.

 

Hartolan kunta toivottaa mukavaa joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta 2022!

X