Kuntalisä

Hartolan kunta haluaa tukea lapsiperheitä. Kotihoidon kuntalisä on kunnan maksama harkinnanvarainen tuki, jota maksetaan Kelan lakisääteisen kotihoidontuen korotuksena. Kuntalisä on veronalaista tuloa. Kuntalisä maksetaan täysiltä kalenterikuukausilta hakemusta seuraavan kalenterikuukauden alusta, jolloin tuen saamisen ehdot täyttyvät. Jos hoitovapaa jatkuu keskeytyksettä, kuntalisä voidaan myöntää suoraan jatkuvaksi. Kuntalisää ei makseta kahta kalenterikuukautta lyhemmältä ajalta.

Kuntalisää maksetaan, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Perheellä on oikeus lakisääteiseen lasten kotihoidon tuen hoi­to­ra­haan ja tulosidonnaiseen hoitolisään.
 2. Perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona, joista vä­hin­tään yksi on alle 3 -vuotias. Kerho-, leikkitoiminta ja esi­kou­lu eivät estä kuntalisän saamista.
 3. Kotiin lasta hoitamaan jäävällä huoltajalla on päätös työn­an­ta­jan myöntämästä hoitovapaasta tai hänellä on oppilaitoksen an­ta­ma todistus siitä, että hän on hoitovapaalla pääsääntöisestä opis­ke­lus­ta tai hänellä on työtodistus siitä, että on ollut määräaikaisessa pal­ve­lus­suh­tees­sa vähintään 86 työpäivää puolen vuoden aikana en­nen äitiys- ja vanhempainloman alkamista
 4. Toisen vanhemmista tulee olla työssä tai päätoiminen opiskelija am­mat­ti­tut­kin­toon johtavassa koulutuksessa. Kotiin lasta hoitamaan jäävällä huoltajalla on Kelan päätös myön­ne­tys­tä kotihoidontuesta.

Kuntalisänä maksetaan 200 €/kk perheen nuorimmasta lapsesta, jo­ka on alle 3 -vuotias ja perheen muista kotihoidon tuen hoi­to­ra­haan oikeuttavista lapsista 30 euroa/lapsi/kk.

Kuntalisää ei makseta äitiys- ja vanhempainrahakaudelta eikä vuo­si­lo­man ajalta eikä, jos kotiin jäävä vanhempi saa eläkettä tai työt­tö­myys­kor­vaus­ta. Isyysrahakauden aikana ei ole oikeutta kun­ta­li­sään.

Liitteenä lomake kuntalisän hakemista varten.

Lomake toimitetaan osoitteella: Hartolan Yhtenäiskoulu, Kuninkaantie14, 19600 HARTOLA. Kuoreen merkintä ”Kuntalisä”.

Hakemus_Kuntalisä

Työllistämisen kuntalisä

Hartolan kunta maksaa kuntalisää yhdistyksille, yrityksille ja seurakunnille hartolalaisten pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi seuraavin ehdoin:

 • Kuntalisän edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki
 • Palkattava henkilö on saanut Kelalta työmarkkinatukea vähintään 300 päivää
 • Tuen määrä on 250 euroa/kk
 • Tuen piirissä on enintään neljä hartolalaista pitkäaikaistyötöntä kerrallaan
 • Tuen saamisen edellytyksenä on, että työnantaja maksaa työllistyvälle bruttopalkkaa vähintään 1.100 euroa/kk ja työaika on vähintään 6 tuntia päivässä
 • Kuntalisä on harkinnanvarainen ja sitä voidaan maksaa enimmillään työntekijän työssäoloehdon täyttymiseen asti
 • Tukea haetaan kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta, tukea ei myönnetä takautuvasti
 • Tukihakemukseen liitetään kopiot työsopimuksesta ja päätös työllistettävän henkilön oikeudesta palkkatukeen
 • Tuki myönnetään vain palkkauskustannuksiin (palkka, sosiaalikustannukset)
 • Yhdistys, järjestö, yritys tai seurakunta laskuttaa tuen kuukausittain jälkikäteen. Laskuun liitetään selvitys palkkakustannuksista
 • Kuntalisää ei myönnetä 100 %:n palkkatuen lisäksi
Asiasanat:

Hartolan Kunta

Kuninkaantie 16
19600 Hartola

Puh. (03) 843 20
kunta@hartola.fi
Katso kartalta

Avoinna: ma - pe 9:00 - 15:00

X