Hankkeet

Kuningaskunnan elämyskonsepti-hanke

Kuningaskunnan elämyskonseptit -hankkeen tavoitteena on rakentaa Hartolan seudun pk-yritysten ja toimijoiden yhteistyönä uusia, elämyksellisiä palvelu- ja markkinointikonsepteja, jotka houkuttelevat lisää asiakkaita alueelle. Samalla kehitetään ja profiloidaan Hartolaa elämyksellisenä matkailun, vapaa-ajan ja oppimisen alueena sekä lisätään Hartolan tunnettuutta matkailukohteena ja elämysten kuningaskuntana.

Hankkeen tuloksina saadaan uutta osaamista ja uusia, elämyksellisiä palvelu- ja markkinointikonsepteja yrityksiin, lisää asiakkaita, ympärivuotisuutta ja viipymää, yrittäjien liiketoiminnan ja kannattavuuden kasvua, uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle sekä lisää tunnettuutta kunnalle ja sen matkailu- ja vapaa-ajan tarjonnalle. Lisäksi Hartolasta muodostuu Päijät-Hämeen maaseutu- ja liikuntamatkailukohteiden joukkoon nouseva ja vetovoimainen kohde ja vetonaula, jolla on edellytykset kasvattaa matkailutuloaan merkittävästi tulevina vuosina.

Projektin kesto: 1.1.2018-31.12.2019

Yhteystiedot:
projektipäällikkö Juhana Aalto
044 7432 313
juhana.aalto@hartola.fi

Pienten kuntien työkkäri -hanke

Pienten kuntien työkkäri -hanke on päättynyt 30.9.2019.

 

YHTEENVETO HANKKEESTA JA SEN TULOKSISTA

Toiminnan avulla työnantajat ja työttömät saivat henkilökohtaista palvelua paikallisesti. Hankkeen avulla pyrittiin toimintakulttuurinmuutokseen, jossa työnantajat käyttäisivät rohkeammin heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Käytännössä hanke jalkautui yrityksiin kartoittaen piilotyöpaikkoja ja samalla kertoen työllistämiseen ja osatyökykyisten palkkaukseen liittyvistä tukimuodoista. Parhaimmassa tapauksessa hankkeella oli tiedossa hankkeen toimenpiteissä olevia työttömiä neljän kunnan alueelta, joita ohjattiin hakemaan löytyneisiin työpaikkoihin kuntarajat ylittäen. Hankkeen kautta lähes 50:lle yritykselle/työnantajalle ohjautui työllistettäviä työkokeiluun, palkkatukityöhön, osa-aikatyöhön tai oppisopimukseen. Hankkeen edetessä ilmeni, ettei alueen työpaikkojen vähyys tai työnantajien asenne ole työllistymisessä suurin este, vaan enemmänkin työnhakijoiden työkyvyttömyys ja työkykyisten vähäinen määrä suhteessa työmahdollisuuksiin. Tekijöitä löytyneisiin työpaikkoihin ei läheskään aina ollut saatavilla, eikä työkokeilut johtaneet työllistymiseen odotetusti. Alueelle tunnusomaista on, että työttömyyden kesto on pitkittynyt ja rakennetyöttömiä on erityisen paljon yli 54 -vuotiaissa.

Lähtötilanne yhteistyölle oli haastava, koska toimittiin kolmen eri TE-toimiston alueella, joiden toimintatapa pohjautuu kunkin omaan maantieteelliseen alueeseen ja omiin toimintatapoihin. Neljä hankekuntaa muodostaa kuitenkin selkeän työssäkäyntialueen maakuntiensa reunalla ja alueen yrityksille/työnantajille sekä työnhakijoille maakuntien ja kuntien rajat ovat vain muodollisia. Yli maakuntarajat työllistämisestä saatiin useita onnistuneita kokemuksia. Kun hankkeen avulla löydettiin uusista työmahdollisuuksia, osattiin niihin heti ohjata hankkeessa mukana olevia työnhakijoita TE -toimistojen normaalista toimintatavasta poiketen.

Hanketta toteutettiin laajassa yhteistyössä kuntien työllisyystoimijoiden kanssa. Kuntien erilaiset tavat järjestää työllisyydenhoito ja kuntouttavaa työtoimintaa poikkeavat neljän kunnan alueella. Moninainen toimijakenttä oli haaste hankehenkilöstölle ja kaikkien kuntien osalta ei päästy parhaaseen mahdolliseen yhteistyöhön, joka näkyy myös tuloksissa. Yhteistyön ja luottamuksen kulttuurin rakentuminen vaatii aikansa. Myös hankevetäjän vaihtumiset vaikeuttivat tavoitteiden toteutumista.

Hanke oli ensimmäinen neljän reunakunnan yhteistyöhanke työllisyydenhoitoon ja elinvoimaisuuden kehittämiseen. Osalla kunnista oli enemmän hanketyökokemusta ja osalla ei juuri lainkaan. Kuntien odotukset hankkeen sisällöllisestä toteutuksesta vaihtelivat ja kun odotukset eivät kaikilta osin toteutuneet, heijastui se sitoutumiseen ja yhteistyöhön. Riski hankehenkilöstön vaihtuvuudesta toteutui, yritysasiantuntija/projektipäällikkö vaihtui jopa kahdesti. Toteutuneista riskeistä huolimatta saatiin määrätietoisella työllä rakennettua alueelliselle ja toimijoiden väliselle yhteistyölle vahvempaa pohjaa, vahvistettua työssäkäyntialuetta ja erityisesti parannettua monen työttömän asemaa työmarkkinoilla.

Työvalmennuksen ja yrittäjäyhteistyön lisäksi hankkeen toimenpiteitä:

 • Yrittäjyysvalmennuksen yrittäjyydestä kiinnostuneille ja muun muassa Työturvallisuus-, Tieturva-, Hygieniapassi- ja Tulityökurssi -koulutukset.
 • Hanke jalkautui kuntiin Pop Up -kahvila tyyppisesti, toteutti OPISKELE-TYÖLLISTY -messut (36 näytteilleasettajaa), toteutti kevyitä rekry -kokeiluja yritysyhteistyönä You Tube videon avulla.
 • Hankkeen pidempiaikaisten toimenpiteiden piirissä (työhönvalmennuksessa 1-6kk) oli 177 työtöntä, yhteensä noin 300 työtöntä.
 • Hankkeen järjestämiin koulutuksiin (yrittäjävalmennus ja korttikoulutukset) osallistui 63hlö.
 • 47:n eri työnantajan kanssa sopimukset työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan tai palkkatuella työhön.
 • Hanke on tehnyt yhteistyötä noin 100 yrityksen/työnantajan kanssa ja kontaktoinut reilusti yli 200 yritystä/työnantajaa alueelta.
 • Yrittäjyyden on aloittanut hankeen toimenpiteissä olleista 20hlö.
 • Hankkeen tuella maaliin menneitä omistajavaihdoksia 5kpl.

Saatu palaute:

 • Työttömät ovat arvostaneet saamaansa henkilökohtaista palvelua omassa kunnassaan.
 • Kuntien työllisyysasioita hoitavilta saadun palautteen perusteella yhteistyö on koettu pääsääntöisesti erittäin hyvänä täydentävänä palveluna.
 • Yritykset ovat kokeneet saaneensa hankkeesta nopeasti palvelua työllisyysasioiden hoitoon ja tietoa tukityöllistämisestä.

 

JATKOSTA:

Hartolan kunta on jättänyt Pienten kuntien elinvoimaa -hankehakemuksen 1.10.2019 päättyneeseen Etelä-Suomen ESR hankehakuun. Hankkeen toteutusaikataulu on ajalle 1.1.2020-31.12.2021. Hankkeeseen ovat sitoutuneet Hartolan lisäksi, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän kunnat, aiesopimuksilla Gradia ja Salpaus, sekä suullisesti myös Esedu.

Hankkeen tavoitteena on mallintaa pienten reunakuntien koulutusyhteistyö työllistämiseen ja työvoiman saatavuuteen. Paikallisesti toteutettavalla koulutusyhteistyöllä madalletaan työttömien kynnystä koulutuksiin ja työllistymiseen alueella. Lisäksi hankkeen avulla edistetään yrittäjyyttä ja alueen työllistämiseen ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvää yhteistyötä.

Hakemuksia päättyneeseen hakuun on tullut runsaasti ja kilpailu rahoituksista on kovaa. Tietoa rahoituksen saaneista hankkeista saadaan joulukuun aikana. Rahoituspäätöksestä tiedotetaan kuntiin ja yhteistyökumppaneille joulukuun aikana.

 

Hankeyhteistyöstä kiittäen!

Anne Lahikainen-Aho

Projektipäällikkö/Yritysasiantuntija

Pienten kuntien työkkäri -hanke

(Sysmä, Hartola, Pertunmaa, Joutsa)

044-7432254

anne.lahikainen-aho@hartola.fi

Asiasanat:
X