Toimielimet ja sidonnaisuudet

Toimielimet

toimielinorganisaatiokaavio

Sidonnaisuudet

Luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöistä muuta johdu.

Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen.

Sidonnaisuusrekisteri 2021-2025_Päivitetty 29.10.2023

Kuntalaki (410/2015) 84 §

Asiasanat:
X