Strategia ja ohjeet

Toimintaympäristön muutos ja erityisesti maakunta- ja sote uudistus haastavat toteutuessaan nykymuotoisen kuntaorganisaation johtamis- ja toimintatavan sekä kuntaan jäävien tehtävien (koulutus, kaavoitus, kehittäminen) suorituskyvyn (= henkilöstön pysyvyys, osaamisen turvaaminen ja saatavuus).

Hartolan kunnan strategia on jaettu kolmeen eri tahtotilaan, joita kaikkia ohjaavat samat arvot; avoimuus, hyvinvointi, pitkäjänteisyys, aktiivisuus sekä terveys ja turvallisuus.

Tahtotila 1. Hartola säilyy itsenäisenä kuntana ja tuottaa nykyaikaisia palveluja asukkaille, joita ovat kaikki kunnan vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat.

Kunnan itsenäisyyttä vaalitaan panostamalla kunnan toiminnan suunnitteluun, talouden tasapainoon, hallintaan ja ennakointiin. Välineenä oikea palvelujen ja toiminnan mitoitus ja nykyaikaiset toimintatavat:

 • Palvelujen tuotannossa asukkaille (tarjonta, toteutus, välineet)
 • Toimivat palautejärjestelmät, jotta ongelmiin reagoidaan oikean aikaisesti
 • Tytäryhtiöiden hallinto ja omistajaohjaus toimii
 • Kunnalla on työntekijöitä sitouttava henkilöstöpolitiikka (kannustavuus, osaaminen, henkilöstömitoitus)
 • Asiakaslähtöisuus (kunnassa tunnistetaan ulkoinen ja sisäinen asiakkuus)
 • Aito mahdollisuus vapaa-ajan asukkaille toimia aktiivisesti kunnassa ja kehittää kuntaa

Toimimme tiiviisti ja avoimesti kunnan sisällä menestyäksemme paremmin sekä rakennamme toimivia yhteistyösuhteita ulkoisten kumppaneiden (yritysten ja kuntien) kanssa.

Tahtotila 2. Hartolalaisten hyvinvointi ja terveys paranee tuntuvasti ja asukkaat osallistetaan kehittämiseen ja hyvinvointityöhön.

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perustyökaluina ovat:

 • hyvinvointikertomus ja valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmatiedot
 • päätöksenteon ennakkovaikutusten arvioinnin hyödyntäminen ja kyselyt
 • maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö
 • ammatti-ihmiset kuten hyvinvointikoordinaattori ja liikuntaneuvoja

Kunta ottaa vastuun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä omassa toiminnassaan panostaen viestintään sekä huomioimalla turvallisuuden, viihtyisyyden sekä saavutettavuuden. Kunta vastaa verkostoyhteistyöstä ja luo edellytyksen järjestöjen aktiiviselle hyvinvointityölle. Kunta luo myös asukkaille uusia avoimia vaikutusmahdollisuuksia sekä hyödyntää saatua palautetta ja vastaa siihen nopeasti.

Tahtotila 3. Hartolassa on tarjolla työtä, korkealaatuista asumista ja menestymisen mahdollisuuksia ihmisille ja yrityksille.

Hartolan kunta on vahva elinkeinopoliittinen toimija kiinteistöyhtiöidensä kautta; liiketilojen vuokrausaste on korkea, yli 90 prosenttia. Hartola on myös ykkönen pienten kuntien työpaikkakeskittymänä Päijät-Hämeessä, meillä työpaikkaomavaraisuus on yli 100 prosenttia eli työpaikkoja on yhteensä noin 1100.

Hartola on mukana maakunnan elinkeinoyhtiöissä ja voi itse hallinnoida kuntien välisiä elinkeino- ja työllisyyshankkeita. Myös hyvät liikenneyhteydet ja liittymät valtatielle ovat tärkeä osa Hartolan menestystä.

Parempaa asumista ja menestymistä työelämässä autetaan seuraavilla toimenpiteillä:

 • Kunta panostaa työllisyydenhoitoon ja syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten aktivointiin
 • Kuntamarkkinointia suunnataan vahvasti asukashankintaan, yritysten työvoimatarpeen turvaamiseen ja tasapainoisemman väestökehityksen saavuttamiseen
 • 4-tien varren työpaikkakeskittymään sijoittuva liikekeskushanke toteutetaan yhteistyössä investorin/rakennuttajan kanssa
 • Keskustasta muodostetaan puistomainen ja viihtyisä palvelukorttelialue, jonka ytimessä on asuintalot
 • Keskustaan/ sen tuntumaan rakennetaan korkealaatuisia asuntoja, esimerkiksi puukerrostaloja (1-2 kpl), jotka korvaavat käytöstä poistuvaa kunnan omistamaa rakennuskantaa

Hallintosääntö

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalaissa luetellaan.

Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.

Hallintosääntö 16.11.2021 alkaen

Asiasanat:
X