Kuulutus maa-aineslain 4 §:n mukaisen hakemuksen johdosta

Kuulutus Lahti hakemus kuulutus

Hakija
Ossi Lahti
Valasjoentie 27
19620 Pohela

Kiinteistö, jota hakemus koskee
Hartolan kunnan Hartolan kylässä tilalla Järvelä 081-401-1-1166
Toimenpide, jota hakemus koskee
• Hiekan ja soran otto
• Kokonaisottomäärä 21 000 k-m3
• Arvioitu vuotuinen ottomäärä 2 100 k-m3
• Ottamisaika 10 vuotta
• Ottamisalueen pinta-ala 2,6 ha
• Pohjaveden taso +100,25(N60)
• Maa-ainesten enimmäisottamissyvyys +104,25 (N60).
• Ottamistoiminnan edetessä alue siistitään ja jyrkät rintaukset loivennetaan maaston mukaan 1:2 1:3 kaltevuuteen. Pohjalle levitetään puuston kasvulle soveltuvaa puhdasta maa-ainesta ja alue metsitetään.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen
Lupahakemus liitteineen on nähtävillä Hartolan kunnanviraston neuvonnassa 3.7.2020 – 3.8.2020. Kunnanvirasto on suljettuna 6.7. – 24.7.2020 välisenä ai-kana. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä myös sähköisellä ilmoitustaululla Har-tolan kunnan nettisivuilla.
Niillä asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus teh-dä muistutus lupa-asian johdosta. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipide lupa-asiassa.

Hakemuksen johdosta tehtävät muistutukset ja mielipiteet on osoitettava ja toimitettava Hartolan kunnan ympäristölautakunnalle, PL 16, 19601 Hartola viimeistään 3.8.2020 mennessä. Muistutukset ja mielipiteet voidaan toimittaa myös sähköpostilla ymparisto@hartola.fi

Lisätietoja maa-aineslupahakemuksesta antaa ympäristönsuojelutarkastaja
Sameli Männistö, puh. 044 743 2237.
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Kuulutus Lahti hakemus kuulutus

LIITEET:

 

 

X