Kuulutus maa-aineslain 4 §:n mukaisen hakemuksen johdosta

Hakija

Rantasen Sora ja Turve

Suotie 20

19600 Hartola

Kiinteistö, jota hakemus koskee

Hartolan kunnan Hartolan kylässä tiloilla Soraharju RN:o 1:2513 ja Koivulehto RN:o 1:3310.

Toimenpide, jota hakemus koskee

  • Hiekan ja soran otto
  • Kokonaisottomäärä 33 000 k-m3
  • Arvioitu vuotuinen ottomäärä 6 600 k-m3
  • Ottamisaika 5 vuotta
  • Ottamisalueen pinta-ala 1,5 ha
  • Pohjaveden pinnan keskimääräinen korkeustaso +94,40 (N60)
  • Maa-ainesten enimmäisottamissyvyys +98,50 (N60).
  • Ottamistoiminnan edetessä alue siistitään ja jyrkät rintaukset loivennetaan maaston mukaan 1:2 – 1:3 kaltevuuteen. Pohjalle levitetään puuston kasvulle soveltuvaa maa-ainesta ja alue metsitetään.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Lupahakemus liitteineen on nähtävillä Hartolan kunnanviraston neuvonnassa 16.11.2021 – 16.12.2021.

Niillä asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus lupa-asian johdosta. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipide lupa-asiassa.

Hakemuksen johdosta tehtävät muistutukset ja mielipiteet on osoitettava ja toimitettava Hartolan kunnan ympäristölautakunnalle, PL 16, 19601 Hartola viimeistään 16.12.2021 mennessä. Muistutukset ja mielipiteet voidaan toimittaa myös sähköpostilla ymparisto@hartola.fi

Lisätietoja maa-aineslupahakemuksesta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Roope Kukkonen, puh. 044 743 2237.

 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Kuulutus Rantasen Sora ja Turve

X