Kuulutus maa-aineslain 4 §:n mukaisen hakemuksen johdosta

Kuulutus Tervala hakemus kuulutus

Hakija
Yrjö Heikki Tervala
Käpykuja 8
19600 Hartola

Kiinteistö, jota hakemus koskee
Hartolan kunnan Pohjolan kylässä tilalla Kukkuvuori 81-409-2-189.

Toimenpide, jota hakemus koskee
• Hiekan ja soran otto
• Kokonaisottomäärä 140 000 k-m3
• Arvioitu vuotuinen ottomäärä 14 000 k-m3
• Ottamisaika 10 vuotta
• Ottamisalueen pinta-ala 4,6 ha
• Pohjaveden taso Kuivalammen länsipuolella 110,29 (N2000).
• Maa-ainesten enimmäisottamissyvyys +114,30 (N2000).
• Ottamistoiminnan edetessä aluetta siistitään ja metsitetään. Pintamaat levitetään muotoillulle pohjalle ja tarvittaessa alueelle tuodaan lisäksi metsän kasvulle soveltuvia puhtaita maa-aineksia. Alue uudistunee luontaisesti ja tarvittaessa täydennetään kylvöllä tai istutuksin.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen
Lupahakemus liitteineen on nähtävillä Hartolan kunnanviraston neuvonnassa 3.7.2020 – 3.8.2020.
Niillä asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus lupa-asian johdosta. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipide lupa-asiassa.

Hakemuksen johdosta tehtävät muistutukset ja mielipiteet on osoitettava ja toimitettava Hartolan kunnan ympäristölautakunnalle, PL 16, 19601 Hartola viimeistään 3.8.2020 mennessä. Muistutukset ja mielipiteet voidaan toimittaa myös sähköpostilla ymparisto@hartola.fi

Lisätietoja maa-aineslupahakemuksesta antaa ympäristönsuojelutarkastaja
Sameli Männistö, puh. 044 743 2237.
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Kuulutus Tervala hakemus kuulutus

 

Liitteet:

 

X