Kuulutus/ Uudenmaan ELY-Keskus/ Valtatie 4 liittymäjärjestelyt välillä Vuorenkyläntie (mt 6134) – Oravakivensalmi, Hartola

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 22.12.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 22.12.2021 – 21.1.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Uudenmaan ELY-keskuksesta Anna Elf,
puhelin 0295 021 395, anna.elf@ely-keskus.fi.

12T_TS_Ilm_nähtävilläolo

X