Kuulutus, Ympäristönsuojelulain 118§:n mukainen ilmoitus

KUULUTUS

Asia

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 9.3.2021 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa tilapäistä toimintaa. Asian diaarinumero HAMELY/328/2021.

Helsingin Moottorikerho ry:lle annettu päätös koskee Päijänteen ympäriajo -nimistä enduro moottoripyöräkilpailua, joka ajetaan 20.-21.3.2021.

Kuulutuksen julkaisupäivä

9.3.2021

Päätöksen tiedoksiantopäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 16.3.2021.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös on yleisesti nähtävillä 9.3.-15.4.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi sekä asianomaisten kuntien verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 15.4.2021.

Lisätietoja

Pirjo Talvinen, puh. 0295 025 233

sähköposti: pirjo.talvinen(at)ely-keskus.fi

 

Kuulutus, Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus

Päätös

Valitusosoitus

X