Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia vuonna 2022

Koostimme vuodenvaihteen tienoilla ylös, millaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Hartolan kunnan toiminnassa oli vuonna 2022 perustyön ja arkisen kuulemisen lisäksi. Ohessa nostoja osallistavasta toiminnasta ja teoista.

 

Historian ensimmäiset aluevaalit järjestettiin tammikuussa 2022. Äänioikeutettuja Hartolassa oli 2322, joista 1096 eli 47,2 % äänesti. Äänestysaktiivisuus oli noin Päijät-Hämeen keskitasoa. Aluevaaleissa äänestettiin edustajista Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle, jonka vastuulla on sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen 1.1.2023 alkaen.

Lapsiparlamentti, nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto toimivat aktiivisesti, ja vanhus- ja vammaisneuvoston vuoden 2022 toiminnasta on tehty myös erillinen koonti (https://hartola.fi/vanhus-ja-vammaisneuvoston-toiminta-vuonna-2022/ ). Nuorisovaltuusto mm. osallistuu kunnan toimielinten kokouksiin ja antoi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtajille kannanoton kouluterveydenhoitajan palvelujen resursointiin liittyen.

Lapsiparlamentti toimii oppilaskunnan kanssa rinnakkain. Lapsiparlamentti on alakouluikäisten (1–6 luokkalaiset) oma vaikuttamiskanava heitä itseään koskevissa asioissa. Sen tavoitteena on kuulla lasten omia mielipiteitä elinympäristön kehittämisessä ja päätöksenteossa. Vuonna 2022 lapsiparlamentti otti osaa valtakunnalliseen lapsistrategiaäänestykseen tammi-helmikuun vaihteessa. Strategialla pyritään turvaamaan ja parantamaan lapsen asemaa Suomessa. Lapsiparlamentti yhdessä oppilaskunnan kanssa kutsui Hartolan uudet kunnanjohtaja Jarkko Seppälän ja hallintojohtaja Katja Koskulan 20.4.2022 kuulemaan, mitä ajatuksia koululaisilla on oman elinympäristönsä suhteen. Oppilaat olivat laatineet kysymyksiä etukäteen. Samalla vieraille esiteltiin koulua. Toukokuussa oppilaskunta/lapsiparlamentti antoi lausuntonsa koulukuraattoritoiminnan tärkeydestä esittäen huolensa tulevasta muutoksesta. Syyskuussa Oppilaskunta/lapsiparlamentti otti kantaa yhtenäiskoulun pihasuunnitelmaan. Lapsiparlamentti ja oppilaskunta järjestävät monia koululla tapahtumia/tilaisuuksia kouluviihtyvyyden parantamiseksi. Lista on pitkä, tapahtumia on kuukausittain.

Alkuvuonna toteutettiin osallistuvaa budjetointia leikkipuiston laitehankinnassa. Asukkaat pääsivät äänestämään suosikkejaan niistä laitteista, jotka varhaiskasvatuksessa olevat lapset olivat jo äänestäneet parhaiksi, ja budjetti mahdollisti sekä kiipeilytornin että vaijeriliu’un hankinnan. Lisäksi Hartolan Vanhempainyhdistys ry hankki liukumäen puistoon. Keväällä leikkipuiston uudistus päästiin toteuttamaan; muutamia huonokuntoisia vanhoja laitteita purettiin, valaistusta parannettiin ja uudet laitteet asennettiin. Hartolan Vanhempainyhdistys ry järjesti myös uusitun puiston avajaiset kesällä.

Nuorisotoimessa järjestettiin viime vuonna osallistuvaa budjetointia, jossa nuoret toivoivat skeittiparkin uudistamista. Vanha huonokuntoinen skeittiramppi purettiin pois, ja kesällä 2022 valmistui uusi skeittiparkki asukkaiden käyttöön.

Kyselyitä on järjestetty useampia. Turvallisuuskysely toteutettiin toukokuussa, ja vastauksista huomattiin, että vastanneiden turvallisuuden tunne oli jonkin verran parantunut syksyn 2019 kyselyn tuloksiin verrattuna, ja turvallisuutta heikentäviä asioita asuinalueella / Hartolassa koettiin vähemmän. Huolenaiheita toki kuitenkin edelleen oli, ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista jatketaan mm. liikenneturvallisuuden edistämiseen ja huumeiden käytön ehkäisyyn liittyen. Kyselyn vastausten pohjalta sovittiin kameravalvonnan lisäämisestä, sekä oltiin yhteydessä poliisin vihjepalveluun.

Keväällä toteutettiin kuraattoripalvelujen muutokseen liittyvä kysely oppilaskunnalle, nuorisovaltuustolle ja Hartolan Vanhempainyhdistykselle. Kuraattoripalvelujen resurssi heikkenee huomattavasti hyvinvointialueelle siirtymisen myötä, ja tämä on herättänyt huolta niin henkilöstössä, nuorissa kuin vanhemmissakin. Kyselyjen vastauksia hyödynnettiin laadittaessa päätösten vaikutusten ennakkoarviointia (ns. EVA), jossa tehtiin näkyväksi muutoksen vaikutuksia ja vaihtoehtoa palkata kuntaan varhaisen tuen asiantuntija. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esitti kunnanhallitukselle varhaisen tuen asiantuntijan palkkaamista 1.1.2023, ja asia hyväksyttiin kunnanhallituksessa kesäkuussa.

Kesäkuussa toteutettiin pienempi kysely mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyen, josta saimme asukkaiden näkökulmia palveluiden tunnettavuuteen ja riittävyyteen ja ehkäisevän työn tekemiseen.

Huomattavasti laajempi kysely kesäkuussa oli kuntastrategiakysely, johon vastasi 204 ihmistä. Lisäksi yrittäjille ja yrityksille oli oma kuntastrategiakysely syksyllä. Kyselyjen vastaukset huomioitiin kuntastrategian 2022-2027 valmistelussa. Kuntalaiskyselyssä korostuivat erityisesti yhteisöllisyyden nostaminen keskiöön sekä lähiluonto Hartolan menestystekijänä.

Syyskuussa toteutettiin seudullinen päihdetilannekysely, johon tuli harmillisen vähän vastauksia. Kyselyn vastauksia on kuitenkin hyödynnetty ja hyödynnetään mm. ehkäisevän työn toimintasuunnitelman päivittämisessä, tiedotuksessa ja viestinnässä sekä puheeksi oton lisäämisessä.

Marraskuussa toteutettiin liikuntakysely kaikille avoimena kyselynä sekä koululaisille räätälöity oma kysely. Vastauksia tuli runsaasti ja osa koululaisten vastauksista tuli paperisina, joten yhteenvedot saatiin vasta joulukuussa tehtyä. Kaikki vastaukset on toimitettu liikunnasta vastaavalle viranhaltijalle, sekä tekniseen toimeen liikuntapaikkojen kunnossapitoon liittyvät palautteet.

Johtoryhmä jalkautui torille kesäkuussa. Johtoryhmän jäseniä kävi jututtamassa noin kolmekymmentä asukasta, ja ajatuksia ja kehittämisideoita kirjattiin ylös mukavasti. Osa oli helposti toteutettavia, kuten isommat ”Varo liukkautta” kyltit Ekonpolun silloille, osa taas haastavampia, kuten ”Kunnan talous kuntoon”, tai sellaisia joihin kunta ei voi suoraan vaikuttaa, kuten ”kevyen liikenteen väylän kunnon kohentaminen museolta Kuninkaanportille” (tieosuus kuuluu ELY:lle) tai ”torin auraus kuntoon talvella” (torialue ei ole kunnan omistuksessa).

Yhdistysillat järjestettiin 31.3.2022 ja 1.11.2022. Maaliskuun yhdistysillassa oli yhdessä työstettävänä yhdistysten näkökulmasta Hartolan kuntastrategia, Päijänne-Leaderin strategia sekä Hartolan markkinat 2022. Keskusteluja käytiin pienemmissä ryhmissä ja vastaukset kirjattiin ylös, osa ehdittiin käydä läpi myös yhteisesti illan aikana. Kuntastrategiaan liittyvä viimeinen kysymys, ”Jos kuntastrategiassa lukisi vain yksi tai kaksi virkettä yhdistyksiin ja järjestöihin liittyen, mitä niissä lukisi”, käytiin läpi joka ryhmästä, tärkeimpänä pointtina nousi yhdessä tekeminen, kunta aktivoi ja innostaa, sekä elinvoimaisuus. Markkinoilta kaikki toivoivat samaa; perinteiset, isot Hartolan markkinat.

Marraskuun yhdistysillassa keskusteltiin toiveista yhdistysten ja kunnan sekä yhdistysten keskinäisen yhteistyön osalta, sekä ajankohtaisista kuultiin Päijät-Hämeen järjestöyhteistyön mallista, keskusteltiin muuttokummi-toiminnasta pohjalta. Yhdistysillassa keskustellun pohjalta sovittiin uudesta tapahtumatiedottamisen mallista, jossa päivittyvää Tapahtumat -listaa ylläpidetään Hartolan kunnan kotisivuilla, heti etusivulla. Tapahtumat tähän listalle ja visithartola.fi -sivulle sekä info-TV:hen toimitetaan kunnalle uuden tapahtumat@hartola.fi -sähköpostin kautta. Lisäksi marraskuun yhdistysillassa tuli esiin uuden Lähellä.fi -palvelun käytön haasteet. Lähellä.fi -palveluun toivotaan yhdistysten ilmoittavan yhteystietonsa ja toimintansa. Palautteen pohjalta oltiin yhteydessä Lähellä.fi -palvelua Päijät-Hämeessä ylläpitävään Jyränkölän Setlementtiin, ja sovittiin palvelun info/koulutus Hartolaan joulukuulle.

Vanhus- ja vammaisneuvosto jalkautui Vanhustenviikolla kylille, Riihiniemi ja Vuorenkylä. Jalkautumisissa esiteltiin vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaa sekä keskusteltiin kyläläisiä puhuttavista asioista ja kyseltiin toiveita neuvostolle. Riihiniemellä toiveena nousi esiin saada liikunnanohjaaja vetämään tuolijumppa ja kertomaan vinkkejä ja neuvoja omasta kunnosta huolehtimiseen. Vuorenkylässä puhuttiin mm. koulukuljetusten hyödyntämisestä ja varautumiseen liittyvistä asioista, sekä osin tilaisuuden päättymisen jälkeen vielä asiointiliikenteen tiedottamisesta sekä himmeistä katuvaloista. Kaikkia em. asioita on viety eteenpäin tilaisuuksien jälkeen, joskin koulukuljetuksen hyödyntämistä ei valitettavasti pystytä nyt tarjoamaan bussin ollessa yhtä paikkaa lukuun ottamatta täysi ja koulumatkan ajallisesti niin pitkä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Hartolan terveysaseman palvelut siirtyvät Harjun Terveys Oy:n järjestettäväksi, ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue ja Harjun Terveys järjestivät info- ja keskustelutilaisuuden marraskuussa aiheen tiimoilta. Lisäksi hyvinvointialue järjesti syksyllä kuntakierroksen alueen kaikissa kunnissa. Kuntakierros aloitettiin osallisuuspöydillä, jossa sai ottaa kantaa mm. siihen, mistä kanavista haluaisi saada tietoa hyvinvointialueen toiminnasta ja palveluista. Tämän jälkeen oli hyvinvointialueen ja muutoksen esittelyä, ja kysymyksiä ja keskustelua.

Kyselyjen, tilaisuuksien ja vaikuttamistoimielinten lisäksi vaikutusmahdollisuuksia on myös perustyössä. Nuorisovaltuuston ja lapsiparlamentin lisäksi koulussa toimii oppilaskunta ja ruokaraati. Nuorisotyössä kuullaan nuoria arjen asioissa osana perustyötä, ja nuorten äänellä on painoarvoa mm. tapahtumien, hankintojen ja retkien suunnittelussa ja toteutuksessa. Samoin liikuntatoimen osalta kuullaan kuntalaisten mielipiteitä vaikkapa välinehankintojen osalta, ja kulttuuriasioissa toiveita toteutetaan ja yhteistyötä tehdään toimijoiden kanssa.

Kunnan työntekijöille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille saa esittää toiveita ja palautteita kunnan toimintaan ja palveluihin liittyen. Palautetta voi antaa myös esimerkiksi kunta@hartola.fi -sähköpostin kautta, josta se ohjataan oikealle taholle. Kunnan toimielinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen sekä viranhaltijapäätökset ovat julkisia ja löytyvät kunnan kotisivuilta, mikäli niissä ei ole salassa pidettävää tietoa.

X