Teematyöpajat syyskaudella 2021

Hartolan kunta järjestää teematyöpajoja eri teemoilla kaudella 2021–2022, tule mukaan!

Teematyöpajat ovat kaikille avoimia (viranhaltijat ja työntekijät, luottamushenkilöt, kuntalaiset ja 3. sektori) keskustelu- ja työskentelytilaisuuksia, joissa sovitaan tavoitteista ja toimenpiteistä kulloisenkin teeman ympärillä. Johtavia viranhaltijoita on työpajoissa mukana.

Syksyn osalta kolme työpajaa on tiedossa ajankohtaisilla teemoilla, kevään työpajojen teemoista otetaan ehdotuksia vastaan (johanna.huttunen@hartola.fi) . Laita syksyn ajankohdat kalenteriin, ja tule paikan päälle valtuustosaliin tai osallistu etäyhteydellä kotisohvalta käsin! Mikäli osallistut etäyhteydellä, ilmoittaudu etukäteen sähköpostilla saadaksesi osallistumislinkin: johanna.huttunen@hartola.fi .

 

7.9.2021 klo 16.30–17.30

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kunnan palveluissa ja toiminnassa

Kesällä 2021 toteutettiin kysely yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta kunnan palveluissa ja toiminnassa, vastaajia oli 47. Vastanneista viidesosa (21,1 %) koki, ettei ollut saanut yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua ja saaneensa tarvitsemansa palvelut hyvin. Vastanneista lähes kolmasosa (29,7 %) koki, että kunnan palvelut ja toiminta eivät ole helposti saavutettavia, yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia myös ihmisille, joilla on erityistarpeita tai jotka kuuluvat vähemmistöryhmiin (kuten vammaiset, liikuntarajoitteiset, maahanmuuttajat, seksuaalivähemmistöt).

Mitä voimme tehdä? Millaisia tavoitteita ja toimenpiteitä tarvitsemme, jotta tilanne muuttuisi paremmaksi?

 

5.10.2021 klo 16.30–18.00

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

Helmikuussa 2021 toteutetussa hyvinvointikyselyssä (148 vastaajaa) selvisi mm., että vain 33,3 % vastaajista pitää Hartolaa lapsiystävällisenä kuntana, hyvänä ympäristönä lapsille kasvaa, ja 30,8 % ikäystävällisenä kuntana. Vastauksissa hyvinvointia heikentäviin asioihin korostuivat koronavirusepidemian aiheuttamat rajoitukset esimerkiksi harrastuksissa ja ystävien tai läheisten näkemisessä, yksinäisyys, kivut ja perussairaudet, taloudelliset huolet, huonot elintavat sekä ylipaino. Huolta koettiin myös perheenjäsenten tai läheisten terveydentilasta tai hyvinvoinnista. Kiire, negatiivinen ilmapiiri tai uutisointi sekä ilmastonmuutoksen aiheuttama huoli esiintyivät myös muutamissa vastauksissa. Omasta alkoholinkäytöstään oli huolissaan 8 vastaajista, ja osa vastaajista oli myös kokenut sanallista häirintää tai väkivallan uhkaa ja/tai fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai sen uhkaa viimeisen vuoden aikana.

Tilastoista nousevia yleisiä huolenaiheita ja haasteita ovat mm. väestön vähentyminen ja ikääntyminen, kunnan yleinen pienituloisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien runsas määrä, yksinhuoltajien runsas määrä, kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja huostassa tai kiireellisesti sijoitettujen alaikäisten määrä, omaishoidon tukea saavien pieni määrä ja poliisin tietoon tulleiden rattijuopumustapausten määrä.

Edellisistä nostoista huolimatta suurin osa kuntalaisista voi kuitenkin hyvin. Hyvinvointikyselyssä elämänlaatunsa arvioi melko hyväksi tai erittäin hyväksi 81,8 % vastaajista, ja melko huonoksi tai erittäin huonoksi vain 5,6 % vastaajista. Vastauksia hyvinvointia vahvistaviin asioihin tuli runsaasti, ja keskeiset teemat, kuten perhe ja läheiset, luonto, elintavat, harrastukset sekä riittävä taloudellinen tilanne toistuivat eri tavoin useimmissa vastauksessa. Myös positiivinen mieli ja oma elämänasenne vahvistivat monen hyvinvointia. Suurin osa vastaajista myös huolehti hyvinvoinnistaan ja terveydestään terveellisillä elintavoilla.

Miten vastaamme hartolalaisten hyvinvoinnin haasteisiin? Miten vahvistamme olemassa olevaa hyvää edelleen? Haluammeko ja uskallammeko lähteä tekemään Hartolasta lapsiystävällistä kuntaa, ja mitenkäs se vesijumppien mahdollistaminen…? Myös valtakunnallisissa suunnitelmissa asetetaan toimenpiteitä kuntien harteille. Tule mukaan keskustelemaan, millaisia tavoitteita ja toimenpiteitä valitsemme tuleville vuosille kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi!

 

9.11.2021 klo 16.30-18.00

Yhteiset ideat toteutukseen – laajennettu yhdistysilta

Ideoita on paljon, vaan onko tekijöitä? Riittääkö rahat, ja miten saataisiin lisää vapaaehtoisia? Millainen on kunnan toimijoiden ja luottamushenkilöiden, yhdistysten ja kuntalaisten rooli, ja miten voisimme yhdessä toteuttaa kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyisyyttä lisääviä asioita?

Käydään läpi konkreettisia kuntalaisilta tulleita ideoita mm. johtoryhmän jalkautumisissa torille, ja uusia, tuoreitakin ideoita saa tuoda mukanaan yhdessä pohdittavaksi!

X