Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Asiakasmaksut Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi 1.8.-31.7

 1. Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt, sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset (alle 18-vuotiaat) lapset.

 1. Perheen tulot

Perheen tuloja ovat huoltajien (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) ja ko. lapsen tulot. Tuloiksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus 5 %, mikäli tositteista ei ilmene koko verovuoden lomaraha. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksissä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä rahana maksettu syytinki. Varhaiskasvatuksen maksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaiseksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Vanhempien ei tarvitse toimittaa tulotietoja, jos he ilmoittavat kirjallisesti tuloselvityskaavakkeella suostuvansa korkeimpaan maksuluokkaan.

Jos huoltajat eivät toimita tulotositteita liitteineen määräaikaan mennessä varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämiseksi, on maksu korkeimman maksuluokan mukainen.

Tuloina mm.

 • ansio-, kiinteistö-, vuokratulot, ammatinharjoittamisesta saatu henkilökohtainen tulo
 • metsätulona huomioidaan varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 % ja metsätalouden korot.
 • elatusapu, elatustuki ja eläketulo (hoidossa olevan lapsen osalta)
 • työttömyyskorvaus ja avustus
 • tapaturmavakuutuksen päiväraha ja elinkorko, sairausvakuutuksen mukainen päivä- ja äitiysraha
 • opintojen johdosta suoritettavat ansiosidonnaiset tulot
 • työllisyyskoulutuksessa annetun lain tarkoittama koulutustuki, jona maksetaan työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha lapsikorotuksineen
 • luontaisedut ja lomaraha

Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Itsenäiset liikkeen- ja ammatinharjoittajat toimittavat verotustodistuksen viimeksi vahvistetulta verovuodelta tai kirjanpitäjän täyttämän todistuksen edellisestä tilikaudesta. Viljelijät antavat verotustodistuksen viimeksi vahvistetulta verovuodelta ja tiedot metsätulosta.

 1. Asiakasmaksu

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Perheen nuorimman lapsen kokopäiväisen varhaiskasvatuksen korkein maksu on 288,00 euroa kuukaudessa.

Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta eli enintään 144,00 euroa. Seuraavien lasten sisaralennus on edelleen 80 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta eli enintään 58 euroa.

Pienin perittävä maksu on 27 euroa (paitsi kesken kuukauden alkanut tai päättynyt varhaiskasvatus).

Kun huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, maksu määrätään sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka.

Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahdenkunnan alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän vähimmäistulorajan
ylittävästä kuukausitulosta alla olevan prosentin mukaisesti 1.8.2020:

 

Perheen henkilömäärä Tuloraja 31.7.2019
euroa/kk
Maksuprosentti 1.8.2018 Tuloraja 1.8.2020
euroa/kk
Maksuprosentti 1.8.2020
2 2 102 10,7 % 2136 10,7 %
3 2 713 10,7 % 2 756 10,7 %
4 3 080 10,7 % 3 129 10,7 %
5 3 447 10,7 % 3 502 10,7 %
6 3 813 10,7 % 3 874 10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 142,00 euroa 31.7.2020 asti ja 144,00 euroa 1.8.2020 alkaen.

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on tuntiperusteinen. Perheillä on valittavana seuraavia vaihtoehtoja:

Varattu hoitoaika,                 Asiakasmaksu, prosenttia                              Enintään € /kk

tuntia / kk                               korkeimmasta maksusta

65-84 tuntia                                  60%                                                                 172,80
85-147 tuntia                                80%                                                                 230,40
148 tuntia tai enemmän           100 %                                                                288,00

Perusopetuslain mukainen esiopetus on maksutonta (20h/vko). Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, peritään maksuperusteiden mukainen asiakasmaksu tuntien mukaan. Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.

Poikkeavat maksut

Jos lapsen huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruttu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen huoltajilta voidaan periä puolet määrätystä kuukausimaksusta.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet kuukausimaksusta.  Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuspaikasta kuitenkin periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta.

Asiakasmaksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden aikana.
Maksuton kuukausi on heinäkuu edellytyksellä, että lapsen varhaiskasvatus on alkanut elokuussa ja laskutettuja kuukausia on 11. Oikeus maksuttomaan kuukauteen säilyy muutettaessa kunnasta toiseen.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden johdosta enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä, peritään maksu kuitenkin 12 kuukaudelta.

Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon vain etukäteen ilmoitetut poissaolot
(viikkoa ennen ilmoitetut lapsen poissaolot).

Kotona hoitavien perhepäivähoitajien poissaolojen (esim. loma, vapaapäivä) aikana hoitolapselle järjestetään tarvittaessa varahoitoa toisessa varhaiskasvatusyksikössä. Hoitomaksuhyvityksiä ei tehdä.

Tilapäinen parkkihoito:

yli 5h / pv peritään 22 € / pv,
sisarukselta 13 € / pv
alle 5h / pv peritään 13 € / pv

 1. Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun

Asiakasmaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

 • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukaudessa, peritään puolet kuukausimaksusta
 • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.
 • Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa isyysjaksojen ajan.
 • Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muun syyn kuin sairautensa vuoksi koko kalenterikuukauden, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Koko maksu peritään, vaikka läsnäolopäiviä olisi vain yksi kalenterikuukaudessa.
 • Kun hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, peritään maksu hoitopäivien lukumäärän mukaan.

 

 1. Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti liitteineen varhaiskasvatuksen esimiehelle maksuun vaikuttavat muutokset.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan, mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti
(+/-10%), maksu osoittautuu virheelliseksi, perheen koko tai varhaiskasvatuksen tarve muuttuu tai voimassa olevat säädökset / päätökset muuttuvat.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Maksupäätökset korjataan aina huoltajan ilmoituspäivämäärää seuraavan kuukauden alusta.

 

 1. Varhaiskasvatusmaksun laskutus

Kuukauden asiakasmaksu laskutetaan jälkikäteen seuraavan kuukauden puolivälissä ja eräpäivä on ko. kuukauden lopussa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia. Viivästyskorko peritään korkolain mukaan.

Huoltajan tulee tehdä varhaiskasvatuspaikan irtisanominen kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen päättymistä.

Varhaiskasvatukseen liittyviä lomakkeita saa Hartolan kunnan kotisivuilta, varhaiskasvatuksen johtajalta ja päiväkoti Vantusta.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin liittyvät tiedustelut

Päivi Onali

Varhaiskasvatuksen johtaja

Päiväkoti Vanttu
Kirkkokatu 10
19600 Hartola
p. 044 7432 308
paivi.onali@hartola.fi

 

Kirta Väisänen

Varhaiskasvatuspäällikkö,
+358447432308
kirta.vaisanen@hartola.fi

X